Hôn nhân tuổi ất hợi và bí mật để đạt được hạnh phúc !

Hôn nhân tuổi ất hợi và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi.

  1. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 54, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số đị