Hôn nhân tuổi ất hợi và bí mật để đạt được hạnh phúc !

Hôn nhân tuổi ất hợi và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi.

  1. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 54, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi ất hợi hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6, 2, 3, 9, 8, 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11, 8, 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi ất hợi: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài. Hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sang. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng ít đặng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt. Nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh  thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Mi ệng hay rầy nói, tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt. Nên bền chí nhờ phước đ ức.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong nhà sắp đặt đều thuận ý. Hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh  tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt. Nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. Hào tài  trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có bệnh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Ất hợi trung bình. Nên thường lẫn và chung lo.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người thương mến. Lo tính việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.  Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình b ạn. Lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt, không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. Hào tài  ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chung ở với nhau khá nhẫn nại, làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt. Nên kiên nhẫn và chung lo.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. Hào tài  đủ no,hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài. Tình ý vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau cần năng làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Ất hợi tốt. Không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có tiểu bệnh. Chân hay đi, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao ph á tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con r ất ít. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh. Hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, đồng lo làm ăn đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ,  tay làm có tài cũng hay hao tài . Tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. Ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc gì cũng dễ. Hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình b ạn, lòng hay lo tính, mình có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Hào tài  thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Ất hợi hưởng cảnh ấm no, trung bình.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi. Bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao tài. Ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ. Có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.