Hôn nhân tuổi Bính Dần, những điều cần phải biết ?

Hôn nhân tuổi bính dần và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần.

  1. Chồng Bính Dần – Vợ Kỷ Tỵ        (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm)    (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng Bính Dần – Vợ Tân Mùi    (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm)    (Biệt Ly)
  3. Chồng Bính Dần – Vợ Đinh Sửu  (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm)  (Biệt Ly)
  4. Chồng Bính Dần – Vợ Tân Tỵ      (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm)   (Tuyệt Mạng)
  5. Chồng Bính Dần – Vợ Quí Mùi    (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm)   (Biệt Ly)
  6. Chồng Bính Dần – Vợ Ất Sửu     (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm       (Biệt Ly)
  7. Chồng Bính Dần – Vợ Kỷ Mùi     (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm)      (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, không tốt cho hôn nhân tuổi bính dần. Còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi bính dần hãy lưu ý:
  1.   Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2, 6, 3, 8, 7, 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2.   Gái tuổi Bính Dần sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi bính dần: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

  Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng, cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Hào tài đủ dùng, hào con không con và có số nuôi con, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh ngườI vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển, hào con thiếu phước.

   Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước, nhiều người hay thương mến, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạp giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an ủi.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải:
Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. Hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp, chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi bính dần tốt. Gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Hào tài trung bình hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc chân hay đi, hay lo tính, ý hay giao thiệp. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên nhẫn với nhau.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. Có chút chức phận để làm ăn, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)  Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến, ăn nói việc chi cũng dễ. Hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ. Có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời vớ i nhau đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. Hào tài đủ dùng, hào con rấ t ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố đồng lo với nhau.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi bính dần tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì đặng khá, vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chí đáng kỵ.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tay làm có tài, cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá cần năng và chung lo làm ăn mới nên.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn hôn nhân tuổi bính dần trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh. Ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no. Hào con thiểu phước, có số nuôi con nuôi.  Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng. Bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm đặng nên.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo, khó tánh, có duyên, vui vẻ. Bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố việc làm ăn đặng. Hôn nhân tuổi bính dần khó hạnh phúc.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu phước, có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật. Số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận. Chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Hào tài đủ dùng, tay làm có tài cũng thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi bính dần tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá.  Hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính thường có quí nhân giúp đở. Hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời. Tay làm có tài c ũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. Ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển .

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Hào tài đủ no qua ng ày, h ào con trung bình . Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường. Hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hiền, ít nói, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chung sống chung lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. hôn nhân tuổi bính dần Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ. Ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ có duyên, có số tạo giữ tiền tài. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng nên nhà.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.