Hôn nhân tuổi canh ngọ và những bí mật cần biết ?

Hôn nhân tuổi canh ngọ và những điều đại kỵ  Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây. Gái những tuổi sau đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ.

  1. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân – Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Quí Dậu – Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần – Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân – Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu – Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  6. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần – Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 43 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34 35, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi canh ngọ hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 4, 1, 8, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi canh ngọ: Hiệp Hôn Tốt và Ở ĐặngChồng tuổi

CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ

(Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Hào tài  đủ dùng, hào con rất sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Nên kiên nhẫn chung lo với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt, nên bền chí.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. Vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài, nhiều người hay mến thương, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính. Bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ  không tốt. Nên kiên cố cũng đặng làm nên.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . Hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, ra đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. Hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp. Có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận thêm tốt. Hào tài trung bình, hào con có muộn ít con, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh,tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ trung bình. Về tánh ý nên nhẫn nại.

  Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn. Lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm êm.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Lời nói ngay thật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con có muộn thiểu số. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật. Số khó giữ tiền tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính. Lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ. Có tay tạo giữ t ền tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, khá kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh. Hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài. Có chút ít chức tước để làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật. Tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở cần lo đặng hưởng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà dùng đủ. Tánh người vợ can đảm, chân hay đi nhiều, lòng hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ tốt. Về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh ngọ trung bình. Tánh ý lẫn nhẫn nại.  

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ. Có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ. Hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Nên nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp. Việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con bình thường. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp. Lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hoa phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Khá kiên cố làm ăn tốt.

Bài viết Hôn nhân tuổi Canh ngọ – Xem thêm kiến thức phong thủy tại đây !

Liên hệ để được tư vấn và mua hàng: 

Địa chỉ: VT Jewelry – Nơi duy nhất tư vấn chọn vòng tay phong thủy theo Dụng thần

Fanpage: https://facebook.com/trangsucvt

Số 212 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội (gần đường Lê Văn Lương kéo dài, tức đường Tố Hữu)

 Viber, Zalo , SMS: Mr. Trí (0912 260487) Ms. Vân (0977.020.776)

Hotline: 0888 688 212 – 0888 188 212

Tham khảo thêm các mẫu vòng đá phong thủy cho người mệnh Kim tại đây!

Xem thêmmệnh hỏa hợp màu gì ? mệnh kim hợp màu gì ? mệnh thổ hợp màu gì ? mệnh mộc hợp màu gì ? mệnh thủy hợp màu gì ?

Đặt hàng Online (Free ship toàn quốc); share bài viết đề được nhận discount 10% nhé các bạn.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.