Hôn nhân tuổi canh thìn và những điều cần biết !

Hôn nhân tuổi Canh thìn và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn.

  1. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  5. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần V ợ lớn hơn chồng 2 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  7. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi canh thìn hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1, 4, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1, 5, 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi canh thìn: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng, đặng có danh giá. Ăn nói chi đều thông suốt, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn mới đặng không đặng trở nên. Làm có tiền hay khiến điều hao tốn, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài. Ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp, việc làm ăn kiên cố đặng ấm no.

Kết luận: Hôn nhân tuổi Canh thìn Không tốt, hào tài  luân chuyển. Hào con thiểu phước.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt, lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn trung bình. Về hào tài  hay luân chuyển, về tánh ý nên kiên nhẫn.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. Quí nhơn hay giúp đở, hòa hạp đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính. Tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau nên kiên cố  và nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Về hào tài  hay luân chuyển, v ề tánh ý nên kiên nhẫn.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, buổi đầu thường gặp cảnh  thiếu nghèo, qua hạn đặng ấm no. Hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay hòa thuận với đời. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Khá bền chí ngày hậu đặng trung bình.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Làm ăn không đặng phát đạt, hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái – hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo và kiên cố  làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Nên bền chí và chung lo.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như  có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ. Ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn n ói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài. Ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống kiên cố  làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sang, lanh lẹ. Lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, làm ăn kiên cố  mớiđủ no.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh. Lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh. Lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài  đủ dung. Hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn trung bình. Về hào con thiểu số.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá,  trong ngoài đều thuận ý. Hào tài  thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Canh thìn tốt. Đặng hưởng hạnh phúc ấm êm.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ  (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc. Ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống khá kiên cố  làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

 

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp , chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà.

 

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.