Hôn nhân tuổi Đinh Mão, những bí quyết để đạt được hạnh phúc ?

Hôn nhân tuổi đinh mão và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Đinh Mão đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh mão.

  1. Chồng Đinh Mão – vợ Canh Ngọ | Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng Đinh Mão – vợ Bính Tỵ | Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
  3. Chồng Đinh Mão – vợ Nhâm Ngọ | Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng Đinh Mão – vợ Giáp Tý. | Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 30, 36, 40 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi.

Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi đinh mão hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Đinh Mão sanh tháng 2, 6, 3, 8, 7, 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Đinh Mão sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi đinh mão: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

  Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ĐINH MÃO  (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian, qua hạn mớI đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng làm ăn đặng.

  Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn, hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển.
  Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu, ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ, háo tài tướng vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh, và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tính lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về háo tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi đinh mão không tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian , qua hạn mới đậu tài, háo tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hay tươn xưng, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và bền chí.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi đinh mão tốt, gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá. Việc lo tính đều hạp ý, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui v ẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt. Nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tượng vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng lập nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đờI lanh lẹ, bổn thân hay có tiểu bệnh. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn hôn nhân tuổi đinh mão không tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân hay có bệnh nhỏ. Tánh lạt lòng, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bổn th ân hay có bênh nhỏ. Ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài phát đạt, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn hôn nhân tuổi đinh mão trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi. Bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng ấm no.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng cho lắm, bổn thân hay có tiểu bệnh. Chân hay đi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ĐINH MÃO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau hôn nhân tuổi đinh mão tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. Lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con rất ít. Có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà bình thường. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. Ýtình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Háo tài hay luân chuyển, hào con thiểu phước.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. Việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ, háo tài tương vượng hào con thiểu số. Vật dụng trong nhà đều đủ, tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn thân hay có bệnh nhỏ. Có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi đinh mão trung bình. Về lời nói nên kiên nhẫn với nhau.

Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp. Việc làm ăn đặng lập nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn hôn nhân tuổi đinh mão tốt, hào tài trung bình, hào con đa số. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên kiên cố làm ăn đặng.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân có tiểu tật. Ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt.
Chồng tuổi ĐINH MÃO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn hôn nhân tuổi đinh mão trung bình. Hào tài bình thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.