Hôn nhân tuổi kỷ tỵ và những điều cần biết ?

Hôn nhân tuổi kỷ tỵ và những điều cần biết ?

Mục lục

Hôn nhân tuổi kỷ tỵ và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ

  1. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu  – Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Kỷ Tỵ  vợ tuổi Mậu Dần – Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo – Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất Dậu – Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh Mẹo – Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần – Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  7. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu – Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

Hôn nhân tuổi kỷ tỵ hãy lưu ý: 

  1. Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5, 7, 6, 4, 3, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi kỷ tỵ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Hào tài tương vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lượng, bổn thân có tật tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp. Ở với nhau làm đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, có chút ít chức phận thêm tốt. Hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà bình thường. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp. Hay lo tính, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, đồng lo với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ tốt, về ý tánh nên nhẫn nại.

  Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng, phát đạt, phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. Làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. Ở với nhau chung lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ  không tốt. Nên kiên cố và thương lẫn nhau.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá. Nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà bình thường. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hau hao phá tài. Tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ trung bình. Đặng hưởng sự ấm êm.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều sáng suốt. Hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. Bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ trung bình. Đặng hưởng sự ấm êm.

  Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nh à đều thuận ý. Hào tài thịnh vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hiền, c ó duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói. Tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi kỷ tỵ tốt. Nên cần năng chung lo thêm tốt.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt. Qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, nên cần năng cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi kỷ tỵ tốt. Ngày hậu ấm no trung bình.

  Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bệnh nhỏ. Ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ. Có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tính vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, h ào con thiểu số. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật. Có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt.  

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ d ùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT ( Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi )

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ. Có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

  Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN ( Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. Lo tính việc chi đều thông su ốt sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Về hào tài hay luân chuyển.

  Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU ( Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ. Có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Hào tài đủ no , hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

 Tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT ( Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Hào tài đủ no , hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Bài viết Hôn nhân tuổi Kỷ tỵ –

Xem thêm kiến thức phong thủy tại đây !

Xem thêm : Kỷ Tỵ hợp màu gì ?

Liên hệ để được tư vấn miễn phí về từng mệnh – cách chọn vòng:

Địa chỉ: VT Jewelry – Nơi duy nhất tư vấn chọn vòng tay phong thủy theo Dụng thần

Websitehttps://trangsucvt.com

Fanpagehttps://facebook.com/trangsucvt

Số 212 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 

(gần đường Lê Văn Lương kéo dài, tức đường Tố Hữu)
Điện thoại: Mr. Trí (0912 260487) Ms. Vân (0977.020.776)

Hotline: 0888 688 212 – 0888 188 212 

Tham khảo thêm các mẫu vòng tay phong thủy cho người Dụng thần hành Mộc tại đây!

Xem thêmmệnh hỏa hợp màu gì ? mệnh kim hợp màu gì ? mệnh thổ hợp màu gì ? mệnh mộc hợp màu gì ? mệnh thủy hợp màu gì ?

Để phát huy tối đa sức mạnh của chiếc vòng phong thủy thì nên sử dụng theo Dụng thần.

Tham khảo bài viết :Tại sao nên chọn vòng tay phong thủy theo dụng thần ?

Đặt hàng Online (Free ship toàn quốc); share bài viết đề được nhận discount 10% nhé các bạn.Đặt hàng Online (Free ship toàn quốc); share bài viết đề được nhận discount 10% nhé các bạn.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.