Hôn nhân tuổi mậu dần và những điều cần biết !

Hôn nhân tuổi Mậu dần và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần.

  1. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 59 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi mậu dần hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1, 3, 2, 8, 4, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi mậu dần: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng, ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt, nên bền chí và chung lo.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn  hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, con thiểu phước đặng khá, nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào con bình thường, hào con có muộn và rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt, về hào con thiểu phước.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn  hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần trung bình, hưởng sự ấm no và ấm no vui.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn  hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận, làm ăn hạp, hào tài  đủ dùng, hào con có muộn và rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong m ình có tiểu tật,  ố khó giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần trung bình, hào con thiểu phước, hào tài  hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn  hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt, không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn  hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ no qua ngày, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, bản thân có tiểu tật. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, ít đặng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt. Nên bền chí và nhờ nơi phước đức.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn  hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, con thiểu phước thì đặng khá, nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng chân hay đi, trong mình hay có bệnh nhỏ. Ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt. Phải kiên cố và chung lo mới nên.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn  hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Có chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay đi nhi ều, tánh tình hay lo tính. Tay làm có tài cũng hay hao tài, về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần trung bình. Về hào tài  hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn  hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức, người đời hay mến thương. Hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay hòa thuận với đời, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Ý tình  vợ chồng hòa thu ận, chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng  tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt. Không chi đáng

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn  hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh hay giao thiệp. Tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau sẽ đặng ấm no.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn  hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn nên.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn  hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn  hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ở với nhau vợ chồng h òa thu ận, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn  hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ hay giao thiệp,  tánh sang, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài. Ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố đặng ấm no.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn  hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sang, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc. Ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng .

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn  hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng làm nên .

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn  hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ,  trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. Hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt. Không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long, bản thân tiểu tật. Lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít  đặng sự  hòa hạp, chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần  trung bình. Nên kiên cố  hào tài  hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. Nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi  cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc , ít đặng hạp ý, ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Mậu dần tốt. Về tánh ý nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính. Trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt long, tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đặng ấm no.

 

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp. Hay lo tính, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng như thường.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.