Hôn nhân tuổi Mậu Thìn, những điều phải biết ?

Hôn nhân tuổi Mậu Thìn, những điều phải biết ?

Mục lục

Hôn nhân tuổi mậu thìn và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn

  1. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  2. hồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 54 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên.

Hôn nhân tuổi mậu thìn hãy lưu ý: 

  1. Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3, 6, 4, 7, 5, 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi mậu thìn: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng  Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Háo tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế. Tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm,chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn trung bình. Về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, nhiều người hay mến thương. Háo tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên phận. Hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái han, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay lo tính, ý hay giao thiệp. Tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn trung bình. Nên thương lẫn và đồng lo với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo.Dầu có sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua này, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn tốt, nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không hôn nhân tuổi mậu thìn trung bình, về tâm ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải:

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. Hào tài tương vượng hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt, đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng như thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, nhiều những hay mến thương, cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau hôn nhân tuổi mậu thìn tốt, hưởng cảnh ấm no và an vui.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đới lanh lẹ, bản th ân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ ó duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính. Bổn thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Lời nói ngay thật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ ưa trồng tỉa, tánh rộng rãi, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, hay làm có tài cũng hay hao phát tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên cần năng mới đủ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, chân hay đi, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở đồng lo làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá. Trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài. Ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. Hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khi ếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Khá nên kiên cố và bền chí, nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay thương mến. Cầu lo việc chi đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn thân hay có bệnh nhỏ. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá thương lẫn và chung lo.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp. Bản thân ít đặng vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thương bị hao tài. Ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở nó kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bệnh. Ở với nhau vợ chồng hòa thuận, khá chung lo làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày. Hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm. Bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đủ no.

Bài viết Hôn nhân tuổi Mậu thìn –

Xem thêm kiến thức phong thủy

Tuổi Mậu Thìn hợp màu gì ?

Liên hệ để được tư vấn miễn phí về từng mệnh – cách chọn vòng tay phong thủy :

Địa chỉ: VT Jewelry – Nơi duy nhất tư vấn sử dụng vòng tay phong thủy theo Dụng thần

Fanpage: https://facebook.com/trangsucvt

Số 212 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội (gần đường Lê Văn Lương kéo dài, tức đường Tố Hữu)

 Viber, Zalo , SMS: Mr. Trí (0912 260487) Ms. Vân (0977.020.776)

Hotline: 0888 688 212 – 0888 188 212

Xem thêmmệnh hỏa hợp màu gì ? mệnh kim hợp màu gì ? mệnh thổ hợp màu gì ? mệnh mộc hợp màu gì ? mệnh thủy hợp màu gì ?

Để phát huy tối đa sức mạnh của chiếc vòng phong thủy thì nên sử dụng theo Dụng thần.

Tham khảo bài viết :Tại sao nên chọn vòng tay phong thủy theo dụng thần ?

Đặt hàng Online (Free ship toàn quốc); share bài viết đề được nhận discount 10% nhé các bạn.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.