Hôn nhân tuổi nhâm thân, bí quyết để hạnh phúc ?

Hôn nhân tuổi nhâm thân và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân.

  1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Ất Hợi – Chồng vợ đồng 3 tuổi  ở đời với   nhau  phạm (Tuyệt Mạng)
  2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Bính  ý – Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi  ở đời với   nhau  phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Nhâm Ngọ – Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi  ở đời với   nhau  phạm ( Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Đinh H ợi – Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi  ở đời với   nhau  phạm (Tuyệt Mạng)
  5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Mậu Tý – Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi  ở đời với   nhau  phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Canh Ngọ – V ợ lớn hơn chồng 2 tuổi  ở đời với   nhau  phạm (Biệt Ly)
  7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi  Giáp Tý – Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi  ở đời với   nhau  phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.

Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi nhâm thân hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi nhâm thân: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài  đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp. Tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chung sống với nhau nên kiên cố  sẽ  đặng  ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân tốt. Về hiền tài rất luân chuyển.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn m ớiđậu tài, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh tình vợ chồng chức phận  hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân tốt, nên cần năng. Ngày hậu đặng ấm no.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở. Hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân tốt. Không chi đáng kỵ.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Hào tài  trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền. Tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân hưởng ấm no trung bình.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài  đủ dung. Hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói. Với  đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau  ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân không tốt. Về tánh ý nên kiên nhẫn.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài  đủ no qua ngày. Hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Ở với nhau kiên cố  mớiđủ no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân không  tốt, nên bền chí.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá. Trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự. Hào tài  trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. Tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân trung bình. Về lờinói nên nhẫn nại.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no. Hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI,  tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm. Chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính. Bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính. Bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ. Có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài  tương vượng. Hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Ở chung cần năng cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi nhâm thân trung bình. Về tâm ý nên nhẫn nại.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt. Lo tính việc chi  đều có quí nhân giúp đở, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh. Ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi nhâm thân trung bình. Về lời tiếng khá nhẫn nại

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm  có tài  cũng hay hao phá tài. Ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài. Ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN  (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp. Tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng.

 

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài. Ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.