Hôn nhân tuổi quí mùi và những điều phải biết !

Hôn nhân tuổi quí mùi

Mục lục

Hôn nhân tuổi Quí mùi và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi.

  1. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng)
  2. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 19, 25, 29, 31, 37, 41 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

Hôn nhân tuổi quí mùi hãy lưu ý: 

  1. Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3, 6, 5, 11, 7, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5, 8, 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi quí mùi: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, quí nhơn trọng đãi, trong ngoài đ ều thu ận ý, hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt, hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng ấm no, hào tài  đủ dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân c ó tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt, nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, hay c ó tiểu bệnh, chân hay đi, ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt, nên thương lẫn và chung lo thêm tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, đặng có  ch út ít chức phận th êm t ốt, hào tài  đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, tánh sáng, hay lo tính, lời n ói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung lo với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi trung bình, v ề hào tài  hay luân chuyển.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vật dụng trong nhà đặng có  danh giá, người đời hay mến thương, ăn nói việc chi cũng d ễ, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đờI, bản thân hay c ó bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt, hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính chi đều thông suốt, quí nhơn hay tương trợ, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi, hoặc có chút ít quyền chức. Trong ngoài đều yên thuận, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt. Về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn  với nhau.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ làm  nên, hào tài  ấm no. Hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng có phần  hòa hạp, ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt. Nên kiên cố  ngày hậu làm ăn tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá. Mọi việc đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ở với nhau vợ chồng cũng  đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt. Không chi đáng kỵ  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.  Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, bôn ba, tánh sang, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc. Ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng ấm no.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài. Ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ý tình vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn mới đặng nên nhà.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng  hòa hạp, làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt long, bản thân hay có bịnh. Lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ l òng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng lời tiếng ít  hòa hạp, chung lo làm ăn tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh. Bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao tài. Ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói. Có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít  hòa hạp, chung lo làm ăn tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi nhiều. Tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, hay giao thiệp, ăn nói hay  cầu lo đều có người giúp đỡ. Hào tài  đủ dùng, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài. Tánh tình vợ chồng cũng có phần  hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi trung bình. Về hào con thiểu phước, hào tài  hay luân chuyển .  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, làm ăn dễ dàng. Sắp đặt trong ngoài đều yên thuận, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt. Không chi đáng kỵ

  Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MÃO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số  Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Hào tài  ấm no, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt long, hay có bệnh nhỏ. Ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Quí mùi tốt. Về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ. Bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn mới đặng.  

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.

  Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc. Ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên cần năng sẽ đặng ấm no.

  Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng có phần  hòa hạp, chung lo làm ăn tốt. B

Xem thêm

 kiến thức phong thủy 

Tuổi Quý Mùi hợp đá màu gì ?

Liên hệ để được tư vấn và mua hàng:

Luôn sẵn sàng 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc một cách hoàn toàn miễn phí.

Địa chỉ: VT Jewelry Số 212, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

 (gần chung cư Xuân Mai Reverside)

Điện thoại: 0977 020 776 – 0912 26 04 87 ( Viber/Zalo)

Hotline: 0888 688 212 – 0888 188 212

Fanpage: https://facebook.com/trangsucvt

Website: https://trangsucvt.com/

Hẹn gặp lại trong những chia sẻ khác của trangsucvt !

Xem thêmmệnh hỏa hợp màu gì ? mệnh kim hợp màu gì ? mệnh thổ hợp màu gì ? mệnh mộc hợp màu gì ? mệnh thủy hợp màu gì ?

Để phát huy tối đa sức mạnh của chiếc vòng phong thủy thì nên sử dụng theo Dụng thần.

Tham khảo bài viết :Tại sao nên chọn vòng tay phong thủy theo dụng thần ?

Đặt hàng Online (Free ship toàn quốc); share bài viết đề được nhận discount 10% nhé các bạn.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.