Hôn nhân tuổi tân mùi và những điều cần phải biết ?

Hôn nhân tuổi tân mùi và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Tân Mùi đại  kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi.

  1. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi – Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu – Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn – Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  4. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi – Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu – Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn – Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  7. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu – Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 25, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 19, 21, 27, 31, 39 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi tân mùi hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2, 8, 1, 4, 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi tân mùi: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. Hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt long. Tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi hưởng ấm no trung bình.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá, nhiều người hay mến thương. Sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. Nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi tốt. Chung sống làm nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài. Hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh. Tánh tình  vợ chồng đặng hòa hạp, chung sống cần năng cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi không tốt. Ngày hậu đặng trở nên.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi  (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, có thiểu phước thì đặng khá, sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. Hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói. Tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý, chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi tốt, không chi đáng kể.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ  (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. Qua hạn mới dễ làm ăn, buổi đầu không đặng phát tài. Tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi tốt, nên chung lo. Về hào tài  có phần luân chuyển.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau hưởng sự ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi hưởng ấm no trung bình.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. Hào tài  trung bình, hào con có muộn, thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi tốt. Về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con có muộn, thiểu số. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật. Số khó giữ tiền tài, ý  tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật. Tay làm có tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng bình thường.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm. Chân hay đi, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chung sống làm ăn đặng nên.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính. Lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Nên kiên cố làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng. Hào con đa số. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay hòa thuận với đời. Bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chung ở với nhau lập nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình. Hào con thiểu số.  Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh. Hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng, khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. Hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp. Hay lo tính, tánh tình vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý. Ở vớI nha  làm ăn sẽ lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi tốt. Nên thương lẫn chung lo với nhau.

 

Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá. Trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân mùi không tốt. Không chi đáng kỵ.

 

Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ. Hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài , ý tình vợ chồng hòa hạp. Chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN MÙI  vợ  tuôi BÍNH  DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. Hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp. Việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no.

 

Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.  Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ. Hay lo t ính, hay giao thiệp – bản thân ít đặng vui vẻ. Ý tình vợ chồng hay xung khắc lời  tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên.

 

Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa  số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh. Tay làm có tài cũng thường bị hao t ài. Tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt.

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.