Hôn nhân tuổi tân tỵ và bí kíp để đạt được hạnh phúc !

Hôn nhân tuổi Tân tỵ và những điều đại kỵ 

Trai tuổi Tân Tỵ đ ại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ.

  1. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  3. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  4. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi  ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  6. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu V ợ lớn hơn chồng 4 tuổi  ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

  • Hôn nhân tuổi tân tỵ hãy lưu ý: 
  1. Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5, 9, 6, 10, 1, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  2. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Hôn nhân tuổi tân tỵ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá,  trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý, hào tài  phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt. Đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. Hay khiến điều hao thất, hào tài  trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài. Ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt. Nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. Hào tài  trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh. Tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ ấm no trung bình.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. Quí nhơn trọng đãi, hào tài  bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho l ắm, chân hay đi, thân có tiểu bệnh. Tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt. Nên thương lẫn làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Làm ăn không đặng phát đạt, hào tài  đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sang, hay lo tính, lời nói ít thua ai. Tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố  làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ không tốt. Về hào tài  hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng k á lo tính  dễ dàng, hào tài  thạnh vượng. Hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay t ạo gi ữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt .Về ý tình nên nhẫn nại.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. Hào tài  ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt. Nên đồng lo làm ăn mới tốt.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh. Tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc. Ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn mới đặng nên.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con rất

ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh. Lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố , đặng ấm no.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít. Tánh người vợ lòng hay lo tính , miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh  thiếu nghèo một  thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn đặng làm nên. Hào tài  ấm no, hào con  trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh t ình vợ chồng hòa hạp. Chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ không tốt. Đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. Ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài  trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ. Ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau Hôn nhân tuổi Tân tỵ tốt. Về hào con thiểu phước

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH T Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long. Lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên .

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn. Lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau ngày hậu ấm no.

 

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

 

 

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.